Қазақ халық ауыз әдебиеті (Дәріс / Лекция)

І модуль
Дәріс № 1. Фольклор мен фольклортану ғылымы туралы түсінік
Жоспар:
1. Фольклортану ғылымының басты обьектісі мен негізгі міндеттері
2. Фольклордың көп қырлы бітімі мен синкреттілігі
3. Фольклордың көркемдік жүйесі

Дәріс № 2. Фольклордың тегі мен жанрына қарай жіктелуі,тарихи зерттеу принцптері
Жоспар:
1. Әлемдік фольклортану ғылымындағы теориялық бағытттар мен мектептер
2. Тегіне қарай бөлу принцптері
3. Жанрлардың дамуындағы ортақ процестер.

Дәріс: №3 Қазақ фольклорының қалыптасу, даму кезеңдері
Жоспар:
1. Рулық қоғамдағы фольклор
2. Феодализм дәуіріндегі фольклор
3. Фольклордағы өзгерістер, көне жанрлардың тағдыры
4. Кеңес дәуірінде пайда болған ауыз әдебиетінің үлгілері және оның мазмұны

ІІ модуль
Дәріс № 4. Тұрмыс-салт жырлары. Лирикалық өлеңдер
Жоспары
1. Халық өлеңдерінің зерттелу тарихы
2. Еңбек-кәсәпке байланысты туған өлең жырлар
3. Аңшылық жырлары
4. Наным-сенімдерге байланысты өлеңдер
5. Отбасы салтына байланысты өлең түрлері
6. Қара өлең,ән өлең, тарихи өлеңдер
7. Лирикалық өлеңдердегі қазақ халқының этикалық дүниетанымы

Дәріс №5. Мақалдар мен мәтелдер. Жұмбақтар. Шешендік өнер
Жоспар:
1. Мәтелдің мақалдан айырмашылықтары,ерекшеліктері
2. Жұмбақтардың жасалу жолдары мен тәслдері
3. Шешендік сөздердің жиналу, зерттелу тарихы,жанрлық түрлері мен өзгешеліктері

Дәріс № 6. Ертегілер.
Жоспар:
1. Ертегілердің өзіндік ерекшеліктері,жанрлық түрлері
2. Хайуанаттар жайындағы ертегілер
3. Қиял-ғажайып ертегілер
4. Батырлық ертегілер
5. Новеллалық ертегілер
6. Сатиралық ертегілер

Дәріс №7. Ертегілерден тыс прозалық жанрлар.
Жоспар:
1. Миф
2. Аңыз-әңгімелер
3. Әпсана

Дәріс №8. Эпостық жырлар.
Жоспар:
1. Эпостың зертттелу тарихы
2. Көне эпос
3. Батырлар жыры
4. Лиро-эпос,жанрлық сипаты
5. Тарихи жырлар, жанрлық ерекшеліктер
6. Діни дастандар, жанрлық ерекшеліктер

Дәріс №9. Айтыс
Жоспар:
1. Айтыс,зертттелу тарихы,жанрлық сипаттамасы
Дәріс №10. Балалар фольклоры
Жоспары
1. Айтыс,зертттелу тарихы,жанрлық сипаттамасы
2. Балалар фольклорының өзіндік ерекшеліктері.

ІІІ модуль
Дәріс №11. Қазақ фольклоры түркі халықтарының ауыз әдебиеті құрамында
Жоспар:
1. Түркі халықтарына ортақ ежелгі әдебиеттегі (Y-ХYғғ) фольклордың рөлі.
2. ХY-ХYІ ғғасырлардағы жыраулық поэзия мен фольклордың байланысы
3. ХYІІІ-ХІХ ғасырлардағы әдебиет пен фольклор
4. ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің фольклормен байланысы
5. Қазіргі қазақ әдебиеті және фольклор

Дәріс №12. Түркі халықтары фольклорының жиналу, зерттелу тарихы. Тарихи зерттеу принциптері
Жоспар:
1. Тарихи-типологиялық зерттеу әдісі
2. Жанрлық ұқсастықтар мен ортақ белгілер
3. Түркология және фольклор

Іздеу