Қазақстан Республикасындағы инновациялық үрдістерді экономикалық талдау (Дипломдық жұмыс / Дипломная работа)

КІРІСПЕ.................................................................................................................. 3
1.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ҮРДІСТЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ
1.1 Инновацияның экономикалық мəні, түрлері, инфрақұрылымы..................6
1.2 Қазақстан Республикасында инновациялық қызметті дамыту
ерекшеліктері..................................................................................................15
2.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ҮРДІСТЕРДІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ
2.1 Қазақстан Республикасында инновациялық үрдістердің даму
тенденциясы....................................................................................................24
2.2 Отандық кəсіпорындардың инновациялық қызметін экономикалық
талдау...............................................................................................................28
3.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КƏСІПОРЫНДАРДЫҢ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Инновациялық қызметтің шетелдік тəжірибесі...........................................37
3.2 Қазақстандағы инновациялық белсенділікті арттыру жолдары................47
ҚОРЫТЫНДЫ......................................................................................................52
ҚОЛДАНЫЛҒАН ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..........................................................55


 

Іздеу