Жоғары оқу орнында қолдануға арналған «Визуалды бағдарламалау» курсын программалық және әдістемелік құралмен қамтамасыз ету (Зерттеу жұмысы / Исследовательская работа)

КІРІСПЕ………………………………..…………………………………...... 7

1 ВИЗУАЛДЫ ПРОГРАММАЛАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Программалау технологиясы.................................................................. 10
1.1.1 Бағдарламалық қамсыздандырудың қиыншылықтары........................ 11
1.1.2 Операциялық бағдарламалау.................................................................. 13
1.1.3 Бәсеңдетілген жобалау, құрылымдық жобалау және модульдік
жобалау................................................................................................................. 15
1.1.4 Объектілі–бағытталған бағдарламалау.................................................. 18
1.1.5 Визуалды бағдарламалау........................................................................ 19
1.1.6 Компонетті бағдарламалау...................................................................... 22
1.1.7 Бағдарламалық қамсыздандырудың өмірлік циклі............................... 24
1.1.8 CASE-технологиялар (Computer Aided Software Engineering –

бағдарламалық қамсыздандыруды құрастыруды автоматтандыру)............... 26
1.2 Білім беруді ақпараттандыру жағдайында информатика
оқытушысының кәсіби шеберлігінің құрылымы.............................................. 31
1.3 Болашақ информатика оқытушыларын дайындау жүйесінде «Визуалды
бағдарламалау» курсының орны........................................................................ 36

2 «ВИЗУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАЛАУ» КУРСЫН ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ 4
ЖАСАУ ҚАҒИДАСЫ
2.1 «Визуалды бағдарламалау» курсының мазмұнын іріктеу 4
принциптері.......................................................................................................... 42
2.2 «Визуалды бағдарламалау (С# программалау ортасы)» курсының 4
құрылымы............................................................................................................. 43
2.3 Программалық қосымша......................................................................... 51
2.4 Электрондық оқу басылымының қолданылуы...................................... 61

ҚОРЫТЫНДЫ..................................................................................................... 71

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ........................................ 74


 

Іздеу