Білім беру жүйесінде Moodle ортасын пайдаланудың əдістемелік негіздері (Зерттеу жұмысы / Исследовательская работа)

КІРІСПЕ........................................................................................................................6

1 ВИРТУАЛДЫ ОҚЫТУ ОРТАСЫН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Виртуалды оқыту технологиясының болмыстық сипаттамасы........................9
1.2 Қашықтықтан оқыту технологиясының Қазақстан ЖОО-да қолданылуы....14
1.3 Виртуалды оқыту жүйелерінің негіздері...........................................................25

2 MOODLE ОРТАСЫН ОҚЫТУДА ВИРТУАЛДЫ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ
2.1 Moodle платформасын үйретуде виртуалды оқыту технологиясын пайдаланудың әдістемелік сипаттамасы.......................29
2.2 Онлайн оқыту жүйелерінің салыстырмалы анализі.........................................33
2.3 Әдістемелік қамтамасыз ету...............................................................................38
2.4 «Moodle» платформасында құрылған «Moodle-ді оқыту» электронды курсы.......................................51

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................67

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ.............................................69

Іздеу