Динамикалық математикалық орта жасау және оны білім беруде қолдану әдістері (Зерттеу жұмысы / Исследовательская работа)

КІРІСПЕ........................................................................................................................6

1 БІЛІМ БЕРУГЕ АРНАЛҒАН ОҚУ МАТЕРИАЛДАРЫН ВИЗУАЛИЗАЦИЯЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Білім беруде танымдық-визуалды әдістің алатын орны және рөлі....................9
1.2 Білім беру үрдісінде ақпараттық-коммуникативтік құралдарды қолданудың психологиялық-педагогикалық және әдістемелік ерекшеліктері...............11
1.3 Математиканы оқытуға арналған қолданыстағы бағдарламаларды салыстырмалы талдау..............................................................21

2 ДИНАМИКАЛЫҚ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ОРТАНЫ ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫ ІС ЖҮЗІНДЕ ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУ
2.1 Chrome OS операциондық жүйесі және оған арналған қосымшалар жасау....37
2.2 GeoGebra бағдарламасына «Емтихан» модульдік қосымшасын жасау..........42
2.3 GeoGebra бағдарламасында жұмыс істеу..........................................................54
2.4 Жасалған бағдарламалық өнімді «Компьютерлік геометрия» курсының аясында апробациядан өткізу..............................................65

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................67

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ..............................................69


 

Іздеу