Студенттердің зейіні мен қарым-қатынасының психологиялық ерекшеліктері (Курстық жұмыс / Курсовая работа)

Кіріспе 1
I. Бөлім: Қарым-қатынас және зейін үрдістерін теориялық талдау 3
1 .1. Психология ғылымында қарым- қатынастың теориясы 3
1. 2. Зейін психологиясы және оны теориялық талдау 8
II.Бөлім: Студенттердің зейіні мен қарым-қатынасының психологиялық ерекшеліктері 13
2.1. Зейін және қарым-қатынас 13
2.2. Студенттік шақтағы зейін мен қарым-қатынастың психологиялық сипаты 15
III. Бөлім: Қарым-қатынас үрдісінде зейін қасиеттерінің деңгейін эксперименталды зерттеу 18
3.1. Эксперименталды зерттеу әдістемесіне сипаттама 18
3.1 Эксперименталды зерттеу әдістемелеріне сипаттама. 18
3.2. Зерттеудің нәтижелерін талдау 21
Қорытынды 26
Әдебиеттер тізімі 27
Қосымша I 30
Қосымша II 31
Қосымша III 32
Қосымша IY 33
Қосымша Y 33
Қосымша YI 34


Кіріспе

Қазіргі таңда психологияның алдыңғы міндеттері қоғам дамуының бағдарламаларын анықтайды. Еңбек өнімінің дамуы, техника мен технологияның дамуына білім беру мен денсаулық сақтау жүйесін жақсарту, осының барлығы адамға қатысты мәселелерді ғылыми зерттеуді талап етеді. Жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру мемлекеттің ең басты міндеттердің бірі.

 Өмір сүру барысында дамитын тұлғаның ерекшеліктерін меңгеретін білімнің көлемі мен сипаты, қызығушылығы, кез келген ортада қарым-қатынасқа түсе білуі, зейін қасиеттерінің жоғарғы деңгейде болуы, адамгершілік қасиеттері, осылардың барлығы адамның белгілі бір жағдайға еркін жауап қайтаруына белсенді және мақсатты түрде әсер етеді.

              Студент тұлғасының қарым-қатынас үрдісіндегі зейін қасиеттерінің жоғарғы деңгейде болуы студенттердің оқуда, еңбекте, қоғамдық өмірде белсенділігін дамыту жолдарын ашуға мүмкіндік береді.

 Ж ұ м ы с ы м ы з д ы ң     ө з е к т і л і г і :

               Әлеуметтік, экономикалық дамуды жылдамдатуда болашақ мамандарды дайындайтын жоғарғы оқу орнының жауапкершілігі артып отыр. Біздің қоғамның болашағы болашақ педагогтарды, психологтарды, өндіріс және ғылым басшыларын тағы басқа мамандарды тек сауаттылыққа ғана емес, сонымен қатар белсенділікке, алдына қойған міндеттерге қызығушылықтарын қарауға байланысты.Соның негізінде позицияны белсенді, өз күшіне сенімді, орынды іс-әрекетке  шығарылуын қарайтын тұлға қалыптастырады. Әрине қарым-қатынаста зейін қасиеттерінің деңгейі қалыпты болмаған жағдайда осындай сапалардың көрініс беруі қиындайды.

         Әлеуметтік психология мен жалпы психология аймағында қарым-қатынас проблемасы мен зейін проблемасы жан-жақты қаралған.

  А.А. Леонтьев «Қарым-қатынас» ұғымын әмбебап коммуникативті іс-әрекетке теңейді.

 В.А. Кан-Калик қарым-қатынасты адамгершілік құндылық потенциалына ие дейді.

         Орыс психологы И.Н. Ланге зейінді объективтілік актісімен байланыстырды.

       Т.А. Рибо өзінің ерікті зейін мен қиялдың қозғалыс теориясында зейіннің түрлерін зерттейді.

       В. Вунд сана мен зейінді байланыстырады. Осы және тағы басқа ғалымдар мәселелерді қарастырғанымен әлі де жеткіліксіз жақтары көп. Әсіресе қарым-қатынас пен зейін қасиеттерінің байланыстары қаралмаған.

       Зейін өзіндік психикалық процесс болып саналмайды, ол тек адамның психикалық іс-әрекетінің компоненті ретінде болады.

       Зейінді іс-әрекеттің әр түрінен зерттей отырып біз оның бірліктегі мазмұны мен формасының шоғырлану құрылымын түсінеміз.

       Зейін іс-әрекетте мазмұнды және осының негізінде оның қасиеттерінің, динамикалық ерекшеліктері мен функцияларының көпжақты байланыстары пайда болады.

       Зейін – бұл адамдардың іс-әрекет процесі мен олардың өзара қатынасының шоғырлануына бағытталған.

       Өзінің көріністерінде қарым-қатынас айналадағылармен контактқа түсудің рухани қажеттілігі ретінде болады.

       Қарым-қатынас – екі немесе оданда көп адамдардың қатынастарын жасап, реттеуі мен ортақ нәтиже алуды мақсат етіп, келісім мен бірлестікке бағытталған өзара әрекеттерін айтамыз.

Сондай-ақ қарым-қатынас болашақ маман тұлғасының қалыптасуының бір факторы екені де белгілі. Ол студенттердің топтық іс-әрекетінің реттеушісі және адамгершілік, эстетикалық құндылықтарды, мінез-құлықтың топтық нормаларын қалыптастыру құралы болып табылады.

        Сондықтанда жан-жақтан келіп, жаңа әлеуметтік ортаға бейімделудегі студенттердің оқыту-тәрбиелеу процесін тиімді ұйымдастыру үшін, олардың қарым-қатынастағы зейіндерінің деңгейлерін анықтау өзекті мәселелердің бірі.

 Зерттеу жұмысының мақсаты:

   Қарым-қатынас үрдісінде зейін қасиеттерін зерттеу.

Зерттеу жұмысының міндеттері:

  1. Қарым-қатынас пен зейін мәселелері туралы әдебиеттер мен материалдарға психологиялық талдаулар жасау.
  2. Қарым-қатынас пен зейіннің өзекті мәселелеріне теориялық талдау жасау.
  3. Қарым-қатынас үрдісіндегі зейін қасиеттерінің орнын анықтау.
  4. Қарым-қатынас үрдісіндегі зейін қасиеттерінің деңгейін эксперименталды зерттеу.

Зерттеу жұмысының объектісі:

     Қарым-қатынас және зейін теорияларын зерттеу. (Орталық Азия Университетіндегі шет тілдері мамкандығының I-ші курс студенттері).

  Зерттеу жұмысының пәні:

       Қарым-қатынас үрдісінде зейін қасиеттерін зерттеу.

  Зерттеу жұмысының болжамы:

  1. Қарым-қатынас пен зейін теорияларын талдау оны игеруге көмектеседі.
  2. Қарым- қатынаста зейін қасиеттерінің орын алуы қатынастың еркін жүзеге асу жолдарын ашуға мүмкіндік береді.
  3. Қарым-қатынас үрдісінде зейін қасиеттері эффективті түрде орын алғанда қатынас нәтижелі болады.

Іздеу